7th Bharat Utsav

6th & 7th August 2022
at Triveni Kala Sangam, New Delhi